Ile prowizji może pobrać bank?

Posted Sierpień 1st, 2016 by admin Comments Off

Ile-prowizji-może-pobrać-bank?

Banki, udzielając klientowi kredytu gotówkowego, muszą postępować zgodnie z ustawą antylichwiarską. Przy obecnie bardzo niskich stopach procentowych, na poziomie 10%, instytucje finansowe muszą szukać innego sposobu zarobienia na zobowiązaniu. Ile bank pobiera prowizji za udzielenie kredytu?

Według tzw. ustawy antylichwiarskiej maksymalny poziom odsetek w skali roku nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. Okazuje się jednak, że to ograniczenie jest jedynym, do którego powinien stosować się pożyczkodawca. Ustawa nie reguluje ograniczeń w ustalaniu wysokości prowizji za udzielenie kredytu czy też rozpatrzenie wniosku kredytowego. W związku z tym, że obecnie w Polsce obowiązują niskie stopy procentowe, banki próbują zarabiać na kredycie za sprawą innych opłat.

Gdzie banki ukrywają opłaty?

Do niedawna klient wnioskujący o kredyt gotówkowy, by wiedzieć, czy jest to oferta atrakcyjna, zwracał uwagą przede wszystkim na jego oprocentowanie. Obecnie po decyzjach RPP połączonych z przepisami zawartymi w ustawie antylichwiarskiej, ten wskaźnik stracił na znaczeniu. Banki wykorzystują niskie stopy procentowe, by promować kredyty bez odsetek, jednocześnie ukrywając swój zarobek w opłatach i prowizjach.

Ważna jest prowizja!

Dziś, wnioskując o kredyt gotówkowy, zamiast na oprocentowanie, należy zwrócić uwagę na prowizję. Jej wysokość może być zróżnicowana w różnych bankach i zależna od posiadanych w banku produktów oraz oceny zdolności kredytowej. Niektóre instytucje finansowe w ofertach nie podają wysokości prowizji, tylko deklarują jej ustalenie indywidualnie dla każdego klienta.

Wysokość prowizji w bankach

Wysokość prowizji jest na ogół podana w taryfie opłat i prowizji banków. Po ich weryfikacji okazuje się, że niektóre banki naliczają sobie prowizję na poziomie nawet 30%.

Przykładowe stawki prowizji lub opłaty przygotowawczej w kredycie gotówkowym w niektórych bankach

Nazwa banku

Maksymalna stawka prowizji

Alior Bank

5% lub ustalana indywidualnie

Bank Pekao

6%

ING Bank Śląski

7,99%

Bank PKO BP

8,99%

Bank Zachodni WBK

9,99%

mBank

13,99%

Beż BNP Paribas

15%

Credit Agricole

25%

Raiffesien Polbank

30%

Bank BPH

30,40%

Klienci wnioskujący o kredyt gotówkowy często decydują się na skredytowanie prowizji, co powoduje, że zobowiązanie już w chwili zaciągnięcia jest wyższe o kilkadziesiąt procent. To automatycznie oznacza dużo wyższy koszt pożyczanego pieniądza

Dotacje z PUP na założenie firmy: najczęstsze błędy we wnioskach

Posted Kwiecień 4th, 2016 by admin Comments Off

Dotacje-z-PUP-na-założenie-firmy:-najczęstsze-błędy-we-wnioskach

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP mogą już składać wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, które przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy. Nie każdemu jednak udaje się uzyskać potrzebne pieniądze. Jakie błędy najczęściej popełniają wnioskujący w PUP o dofinansowanie?

Obecnie dotacja z urzędu pracy, jaką można uzyskać na założenie własnej firmy, to maksymalnie 23 129,28 zł. PUP na rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ma 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów przez zainteresowanego pomocą. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie umowy.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja jest wypłacana bezrobotnemu w jednorazowej transzy. Uzyskane środki mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Dzięki dotacji bezrobotny może sfinansować np. zakup laptopa lub innego sprzętu biurowego potrzebnego przy prowadzeniu działalności. Środki te nie mogą być jednak przeznaczone na opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp.

Bezrobotny planujący podjąć działalność gospodarczą powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy.

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku bezrobotny powinien określić:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą planuje podjąć,
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione, a także źródła ich finansowania,
 • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji, np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Błędy we wnioskach

Najczęściej występujące we wnioskach o dotacje błędy to:

 • brak wyboru formy zabezpieczenia,
 • brak dokumentu potwierdzającego numer rachunku bankowego,
 • brak dokumentów potwierdzających nawiązanie współpracy z przyszłymi dostawcami, kontrahentami, odbiorcami i podwykonawcami,
 • brak ofert handlowych do planowanych zakupów,
 • nieuwierzytelnienie załączonych do wniosku dokumentów.

Nie zapomnij o oświadczeniach!

Do wniosku o dofinansowanie z PUP należy jeszcze dołączyć oświadczenia:

 • o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację,
 • o niepodejmowaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • o rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Kiedy dług z chwilówki się przedawni?

Posted Październik 9th, 2015 by admin Comments Off

Kiedy-dług-z-chwilówki-się-przedawni?

W myśl polskich przepisów prawnych dług nie ulega przedawnieniu automatycznie – zarzut przedawnienia musi zostać wniesiony przez dłużnika. Kiedy można jednak "legalnie" zaniechać spłaty długu? Poznaj swoje prawa i sprawdź, dlaczego mimo wszystko warto spłacić zaległą chwilówkę nawet wtedy, gdy taki obowiązek już wygaśnie.

Brak wiedzy dłużników sprawia, że firmy windykacyjne często ściągają przeterminowane długi. Prowadzą one postępowanie egzekucyjne do momentu aż dłużnik nie złoży zarzutu przedawnienia. Należy przy tym pamiętać, że zadłużenie wynikające z niespłaconej pożyczki czy kredytu ulega przedawnieniu po upływie 3 lat.

Bądź czujny już przy pierwszym kontakcie z windykatorem

Należy zachować czujność już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z windykatorem, który będzie chciał od nas ściągnąć przedawnione zadłużenie – w trakcie jej trwania może bowiem dojść do tzw. uznania długu. Taka rozmowa jest nagrywana i jeśli przyznamy się w jej trakcie do niespłaconego długu, a także wyrazimy chęć współpracy, sąd orzeknie konieczność spłaty należności. W takich przypadkach bieg przedawnienia ulega bowiem przerwaniu. Generalnie zarzut przedawnienia najlepiej jest złożyć już przy pierwszej czynności procesowej (np. w odpowiedzi na pozew).

Konsekwencje niespłacenia przedawnionego długu

Należy mieć jednak świadomość tego, że niespłacenie nawet przedawnionego długu – zgodne z prawem – ma swoje konsekwencje. W takim przypadku nie możemy bowiem już liczyć na żadną pożyczkę czy też kredyt. Zgłoszenie zarzutu przedawnienia wprawdzie spowoduje oddalenie powództwa, jednak cała ta sytuacja zostanie odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników. Warto więc rozważyć pójście na ugodę i spłatę przedawnionej pożyczki.

Recenzja kredytu gotówkowego w Bank Smart

Posted Czerwiec 1st, 2015 by admin Comments Off

Recenzja-kredytu-gotówkowego-w-Bank-Smart

Kredyt gotówkowy w Banku Smart nie plasuje się w czołówkach rankingów kredytów gotówkowych, ale warto sprawdzić tę ofertę z kilku względów. Sprawdź, jakich.

Bank Smart jest młodym bankiem, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do klientów mobilnych. Oferta tego banku jest jasna i przejrzysta, a jego hasłem przewodnim jest „Bez ściemy. Stawiamy na proste i przejrzyste zasady”. Czy kredyt gotówkowy tego banku spełnia normy banku przejrzystego i przyjaznego dla klientów bankowych?

Najważniejsze parametry

Nie nazwa, lecz parametry świadczą o korzystnym bądź mniej korzystnym kredycie. To, czy kredyt gotówkowy Banku Smart jest korzystna ofertą, oddajemy pod ocenę klientów. Warto w tym przypadku nadmienić, że do jego najważniejszych parametrów należy to, że kredyt zaciągamy przez Internet, gotówka z kredytu może trafić na konto kredytobiorcy już w ciągu 24 godzin od daty złożenia wniosku, maksymalna kwota kredytu wynosi 150 tys. zł, jest to kredyt bez ubezpieczenia, bez haczyków oraz na jasnych i przejrzystych zasadach.

Skierowany do osób ze stałymi dochodami

Dla każdego banku, również dla Banku Smart, najważniejsza jest wiarygodność klienta, czyli jego zdolność kredytowa, a także pozytywna historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej. W ofercie kredytu gotówkowego zostało zapisane, że bank jest dla tych, którzy:

 • chcą realizować siebie i swoje cele,
 • cenią sobie prosty i przejrzysty sposób uzyskania dodatkowej gotówki,
 • chcą mieć możliwość wcześniejszego spłacenia kredytu w dowolnej chwili.

Koszty kredytu

Dla klienta poszukującego jak najkorzystniejszego kredytu gotówkowego najważniejszy jest jego koszt. Każdy chciałby, aby jego kredyt był jak najtańszy i na jak najkorzystniejszych warunkach, ale aby tak się stało, nie należy kończyć swoich poszukiwać na jednym czy dwóch bankach. W Banku Smart oprocentowanie nominalne kredytu jest czterokrotnością stopy lombardowej. Niestety, jest też prowizja, którą bank nalicza indywidualnie i która wynosi od 4,5 proc. do nawet 14 proc. Za monit bank pobiera opłatę w wysokości 15 zł, a opłata za wydanie zaświadczeń i opinii bankowych to 50 zł. Na tych opłatach tabela opłat kredytu gotówkowego i prowizji się kończy.

Korzyści z kredytu

Korzyści z kredytu gotówkowego w Banku Smart można zamknąć w czterech podstawowych elementach:

 • kredyt na dowolny cel, czyli można go przeznaczyć na z góry zaplanowane wydatki;
 • szybki proces kredytowy;
 • atrakcyjne warunki cenowe;
 • bankowość partnerska.

O szczegóły najlepiej pytać w oddziałach banku bądź sprawdzić je na stronach internetowych Banku Smart.

Skazany na sukces

Nowy bank, zwany również pierwszym dyskontem finansowym w Europie, z ciekawą i prostą ofertą, z krótką i klarowną tabelą opłat i prowizji, z wizją i stawiający na mobilność ma duże szanse na przejęcie nie tylko młodych klientów (jest przystosowany do obsługi swoich klientów za pośrednictwem smartfona). Czy osiągnie sukces na polskim rynku finansowym? Z pewnością, jeżeli będzie działał tak, jak brzmi jego hasło przewodnie.

Zasady przyznawania kredytów dla firm

Posted Marzec 24th, 2015 by admin Comments Off

Zasady-przyznawania-kredytów-dla-firm

Kredytowanie działalności gospodarczej jest w wielu firmach niezbędnym rozwiązaniem. Rozwój firmy, potrzeba modernizacji urządzeń lub lokalu to tylko przykładowe wydatki, które bywają najczęściej pokrywane ze środków pozyskanych z banku. Jakimi zasadami rządzą się kredyty firmowe?

Kredyt dla przedsiębiorcy różni się od kredytu dla osoby prywatnej. Zasadnicza różnica jest związana z celem kredytowym i ze sposobem ustalenia zdolności kredytowej.

Biznesplan

Dla ustalenia celu pożyczki jest wymagany zwykle biznesplan – dotyczy to pożyczek na większe kwoty. Kredyty gotówkowe na kilka lub kilkanaście tysięcy można pozyskać bez gromadzenia obszernej dokumentacji.

Dokumentacja dochodów

Kolejna istotna kwestia to ustalenie zdolności kredytowej firmy. W przypadku osoby prywatnej sprawa jest prosta – sprawdzane jest zatrudnienie, rodzaj umowy i poziom otrzymywanego wynagrodzenia. Gdy o kredyt wnioskuje firma, weryfikacja zdolności kredytowej jest zazwyczaj bardziej złożona. W biznesie do rzadkości należą stałe dochody. Wiele firm generuje duże zyski sezonowo, a w pozostałych miesiącach działa na słabszych obrotach lub nawet generuje stratę. Tak złożona sytuacja wymaga solidnej analizy ze strony banku. Pewnym ułatwieniem są kredyty dostępne w bankach głównych, które obsługują nasze konta firmowe. Bank widzi wówczas całą historię naszych transakcji i może udzielić nam świadczenia bez konieczności przedstawiania dokumentacji księgowej lub zaświadczeń z US-u i ZUS-u.

Dodatkowe formalności

Nadrzędną zasadą przyznawania jakichkolwiek kredytów jest ocena zdolności kredytowej. Gdy bank uzna, że jesteśmy w stanie spłacać raty w żądanej wysokości, reszta procedury jest już prosta. Należy pamiętać o tym, że zupełnie inne wymogi wiążą się z uzyskaniem karty kredytowej z kilkutysięcznym limitem, inne z ustaleniem odnawialnego limitu w koncie, a jeszcze inne z kredytem inwestycyjnym na pół miliona złotych. To od kwoty, którą chcemy pożyczyć, będzie zależała dostępność rozwiązań różnego typu i procedura pozyskania świadczenia.

Z łatwością otrzymamy niewielki kredyt gotówkowy w ramach uproszczonej procedury. Trudniej będzie pozyskać duże pieniądze na rozbudowę działalności, zakup maszyn czy nowego lokalu. Przy wysokich kwotach świadczenia wszystkie dokumenty są sprawdzane skrupulatnie i wnikliwie. Możemy być także zobligowani do przedstawienia różnego typu dokumentów dodatkowych. Jeżeli zależy nam na uproszczonej procedurze, wybierzmy ofertę naszego głównego banku – w nim mamy duże szanse na dobrą ofertę bez licznych zaświadczeń.

Co z kredytami dla firm bez zaświadczeń z ZUS i US?

Posted Marzec 2nd, 2015 by admin Comments Off

Co-z-kredytami-dla-firm-bez-zaświadczeń-z-ZUS-i-US?

Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyty czasami nie są w stanie przedstawić bankom wymaganych zaświadczeń z ZUS oraz US. Czy mimo tego mają szansę na pożyczkę w banku?

Jeżeli przedsiębiorcy posiadają zaległości w opłatach składek na ZUS czy też wykazują problemy z odprowadzaniem podatku do US, nie mają szans na kredyty bankowe. Dlaczego? Ponieważ, zalegając z należnościami w urzędach, nie są dla banków wiarygodnymi klientami.

Historia oraz zdolność kredytowa są dla banków tak samo ważne w przypadku starających się o kredyty bankowe osób fizycznych jak i firm. Badanie wiarygodności finansowej firm jest bardziej rygorystyczne niż w przypadku klientów indywidualnych. Brak zaległości w opłatach składek do ZUS oraz systematyczne odprowadzanie podatków do US jest jednym z podstawowych elementów badania wiarogodności firmy. Jeżeli firma zalega ze składkami i nie odprowadza podatków, oznacza to, że ma raczej nikłe szanse na kredyty bankowe. Czy mimo wszystko firmy mające problemy z regulowaniem swoich należności mają szanse na kredyty bankowe?

Mają, ale raczej niewielkie. Wprawdzie mogą poszukać banków, które nie wymagają zaświadczeń z ZUS oraz urzędów skarbowych, ale i tak dokładnie zbadają one sytuację finansową firmy ubiegającej się o kredyt bankowy. Najlepiej spłacić zaległe należności i dopiero wówczas zacząć zabiegać o kredyt. Jest też inne rozwiązanie. Przedsiębiorca mający kłopoty z płaceniem składek i terminowym odprowadzaniem podatku może porozumieć się z ZUS i US i w oznaczonym terminie uregulować na raty swoje należności. Wówczas instytucje te mogą wystawić zaświadczenia przedsiębiorcy, iż ten zobowiązał się w określonym terminie spłacić swoje zadłużenie. Problem w tym, że takie zaświadczenia mogą nie zostać uznane przez bank.

Jeżeli nie w bankach, to gdzie firmy mają szukać takich ofert? Oczywiście, w firmach pozabankowych. Najczęściej nie wymagają one od przedsiębiorców takich zaświadczeń. Jednakże w instytucjach tych kredyty są bardzo drogie, a warunki kredytowania oraz spłaty – niekorzystne. Najlepiej, jeżeli przedsiębiorcy poproszą o pomoc doradców finansowych, którzy pomogą im wybrnąć z tej niełatwej sytuacji.

Jak nie dać się nabić w butelkę, konsolidując kredyty?

Posted Luty 2nd, 2015 by admin Comments Off

Jak-nie-dać-się-nabić-w-butelkę,-konsolidując-kredyty?

Coraz więcej zadłużonych osób decyduje się na kredyty konsolidacyjne. Nie zawsze jednak jest to najkorzystniejsze wyjście z problemów ze spłatą dotychczasowych rat. Sprawdź, kiedy warto korzystać z konsolidacji, a kiedy lepiej znaleźć inne wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

Na czym polega kredyt konsolidacyjny – czy też inaczej konsolidacja kredytów? Najprościej rzecz ujmując, polega na połączeniu kilku zobowiązań kredytowych w różnych bankach w jeden kredyt konsolidacyjny, którego rata bywa często niższa niż wcześniej zaciągniętych kredytów. Trzeba wiedzieć, że kredyt konsolidacyjny nie jest wypłacany do ręki zadłużonego kredytobiorcy, lecz bezpośrednio do banków wierzycieli. To dlatego, by bank konsolidujący kredyty miał pewność, że klient spłaci swoje wcześniejsze zadłużenia – chyba że klient chce dodatkowo podwyższyć kwotę ponad sumę wcześniejszych kredytów, wówczas różnica zostanie mu wypłacona na konto.

Czy bankom się opłaca tego typu kredytowanie? Z pewnością. Nie dość, że klient ponosi wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu konsolidacyjnego, to jeszcze przy rozłożeniu zadłużenia na dłuższy okres zwiększa się koszt kredytu. Bank konsolidacyjny nie zmniejsza zadłużenia kredytobiorcy, a tylko wydłuża okres spłaty, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie kredytobiorcy. Trzeba też wiedzieć, że kredyty konsolidacyjne najczęściej są kredytami hipotecznymi. Można je spłacać nawet przez 35 lat. Oczywiście, w takiej sytuacji należy mieć odpowiednią nieruchomość do zastawienia, którą bank zaakceptuje, a najpierw wyceni.

Najpierw należy obliczyć, w jakim okresie kredytowania nie przepłacimy za możliwość spłacania niższych rat. Niezbędna jest dokładna analiza ofert, bowiem niektóre propozycje banków nie tylko nie ratują klienta, a jeszcze bardziej go pogrążają. Nie należy też dobierać dodatkowej gotówki na dowolny cel, ponieważ jest to nieopłacalne. Najczęściej zakładamy sobie tym samym na szyję pętlę kredytową. Należy pamiętać, że kredyt konsolidacyjny jest korzystny, jeżeli oferta jest korzystna i pokrywa jedynie nasze zadłużenie. Jakich kredytów nie warto konsolidować? Takich, których okres spłaty kończy się za klika miesięcy. Wówczas lepiej sprężyć się i je spłacić. Warto konsolidować tylko takie zobowiązania bankowe, które musimy spłacać jeszcze przez kilka lat. Oczywiście, należy dokładnie przeanalizować ofertę bankową, bowiem jest wiele banków, a propozycje kredytów konsolidacyjnych są mocno zróżnicowane.

Kasa Stefczyka podlicza zyski: zarobiła już 15 mln zł

Posted Styczeń 28th, 2015 by admin Comments Off

Kasa-Stefczyka-podlicza-zyski:-zarobiła-już-15-mln-zł

SKOK-i nie miały ostatnio dobrej prasy i nic dziwnego, skoro ich sytuacja finansowa nie wygląda zbyt dobrze. Na tym tle Kasa Stefczyka chce się wyraźnie odróżnić i podlicza zyski, chwaląc się, że zarobiła już 15 mln zł w pierwszej połowie zeszłego roku.

W reklamach możemy usłyszeć, że „są banki, są SKOK-i i jest Kasa Stefczyka”. Nie bez powodu ten ostatni podmiot we własnej akcji marketingowej za wszelką cenę wystrzega się używania nazwy „SKOK”. Po bankructwie SKOK-u Wspólnota i SKOK-u Wołomin oraz trudnej sytuacji innych kas spółdzielczych, Stefczyk robi co może, żeby zachować wiarygodność na rynku. Wiadomo przecież, że zła sytuacja innych SKOK-ów rzutuje negatywnie także na pozostałe podmioty tego typu, funkcjonujące na polskim rynku finansowym.

Jakich by jednak zabiegów marketingowych nie dokonywała Kasa Stefczyka, jest SKOK-iem i to największym w całej grupie kas. Na koniec czerwca 2014 roku Stefczyk osiągnął zysk ponad 15 mln zł. Warto przypomnieć, że w pierwszym kwartale było to jedynie 4,1 mln zł. Jeszcze w maju było to blisko 10 mln zł. To tyle, ile wyniósł zysk SKOK-u w całym roku 2013, zatem widać wyraźną progresję. Okazuje się, że aktywa Kasy Stefczyka to ponad 7 mld zł, a SKOK chwali się wysokim współczynnikiem wypłacalności.

Kasa Stefczyka funkcjonuje na rynku od 20 lat, a jej członkami jest obecnie ponad 900 tys. osób. Do 2010 roku kasa funkcjonowała pod nazwą SKOK Stefczyka. Dziś posiada ponad 400 placówek w całej Polsce. W przeszłości Kasa Stefczyka była wielokrotnie nagradzana. W 2011 i w 2012 roku została uznana za najlepszy SKOK, a wcześniej był m.in. złoty Laur Klienta.

Warto jednak przypomnieć, że prezes Stefczyka, Andrzej Sosnowski, znalazł się w gronie siedmiu innych managerów SKOK-ów, których Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia z powodu nieodpowiedniego zarządzania kasami. Według komunikatu Kasy Stefczyka, nie wpłynęło to w żaden sposób na funkcjonowanie tej instytucji.

Rzeczywiście, na tle innych SKOK-ów Kasa Stefczyka całkiem dobrze sobie radzi. W tej chwili największe problemy związane są z wizerunkiem. Stąd właśnie chęć odróżnienia się od innych SKOK-ów. Kasa Stefczyka stawia na podkreślanie swojego profesjonalizmu, prezentowanie swoich najlepszych produktów finansowych.

Jakich źródeł dochodu nie akceptuje bank?

Posted Styczeń 20th, 2015 by admin Comments Off

Jakich-źródeł-dochodu-nie-akceptuje-bank?

Ubiegając się o kredyt w banku, musimy najczęściej przedłożyć zaświadczenie o zarobkach. Banki najprzychylniej traktują kredytobiorców ze stałym zatrudnieniem, najlepiej z umową o pracę na czas nieokreślony, co nie oznacza, że nie akceptują innych źródeł dochodów.

Bank, oceniając zdolność kredytową klienta, sprawdza jego dochody. Najlepiej, jeśli to dochód stały i regularny. Ostatnio coraz liczniejszą grupę klientów stanowią jednak osoby pracujące na umowę-zlecenie, umowę o dzieło czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym, banki zaczęły coraz przychylniej podchodzić do takich form zarobkowania.

Zmieniła się także forma oceniania osób wykonujących wolny zawód. Szczególnym zaufaniem banków cieszą się adwokaci, prawnicy, architekci czy lekarze. Kredyty dla takich osób są zazwyczaj niżej oprocentowane i wiążą się z ograniczeniem formalności.

W związku z powiększającą się liczbą osób posiadających własną działalność gospodarczą, banki także dla nich mają przygotowane oferty kredytowe. Jednak standardowym wymogiem banku dla właścicieli firm jest udokumentowane prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.

Wbrew powszechnej opinii o umowach-zleceniach i umowach o dzieło, także osoby tak zarabiające mają szansę na kredyt w banku. Najbardziej ugodowe banki wliczają taki dochód do zdolności kredytowej już po sześciu miesiącach jego uzyskiwania, a bardziej restrykcyjne wymagają co najmniej 12-miesięcznego udokumentowanego dochodu.

Większość banków posiada listę dochodów, których nie akceptuje u swoich kredytobiorców. Należą do nich, przed wszystkim, alimenty oraz wszelkie zasiłki, np. otrzymywane przez bezrobotnych, wypłacane w ramach urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, a także zasiłki opiekuńcze. Instytucje finansowe nie uznają także świadczenia otrzymywanego jako renta na czas określony. Banki nie wliczają do zdolności kredytowej również dochodu uzyskiwanego w oparciu o umowę na okres próbny oraz zarobku za opiekę nad dzieckiem. Studenci otrzymujący stypendia naukowe, sportowe czy inne świadczenia, też nie mają szans na kredyt.

Bank patrzy nieprzychylnie na każdy nieudokumentowany, niestały lub niejasny pod względem obowiązującego prawa dochód.

Instytucje finansowe udzielając kredytu, muszą mieć pewność, że pożyczone pieniądze do nich wrócą. W związku z tym, im mniej udokumentowany dochód, tym większa niepewność co do spłaty kredytu. Ciągle wydłużająca się lista nierzetelnych dłużników zmusza banki do coraz dokładniejszej analizy sytuacji kredytobiorców.

Podpowiadamy nowym firmom, gdzie można dostać kredyt na samochód

Posted Grudzień 9th, 2014 by admin Comments Off

Podpowiadamy-nowym-firmom,-gdzie-można-dostać-kredyt-na-samochód

Nowe przedsiębiorstwa zazwyczaj największe trudności napotykają na samym początku swojej przygody z biznesem, kiedy pomoc ze strony banków wydaje się być znikoma. Jak dostać kredyt na samochód dla swojej firmy?

Nie da się ukryć, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością pełnego przeorganizowania swojego życia i skupienia całej uwagi na firmie. Wiele dodatkowych wydatków może sprawić, że nie poradzimy sobie bez zaciągnięcia odpowiedniego kredytu. Niestety okazuje się, że na rynku nie ma zbyt wielu ofert dla młodych przedsiębiorców.

Bariery kredytowe

Największą trudnością związaną z zaciągnięciem kredytu przez nową firmę jest jej krótki staż na rynku. Z punktu widzenia banku nie daje to wystarczających informacji dotyczących płynności finansowej i wiarygodności kredytowej klienta. Z tego powodu większość ofert mówi o minimalnym stażu firmy na rynku, a ten nierzadko przekracza 12 miesięcy. Do tego wszystkiego trzeba dodać przychody w odpowiedniej wysokości, brak jakichkolwiek zaległości w rozliczeniach z kontrahentami i urzędami, a także dobre perspektywy na przyszłość.

Na szczęście istnieją banki, które zdają sobie sprawę z potrzeb nowych firm i wiedzą, że prawidłowe funkcjonowanie bez odpowiedniego wyposażenia, w tym samochodu, jest praktycznie niemożliwe.

Gdzie szukać pomocy?

Najatrakcyjniejszą ofertę może nam przedstawić Idea Bank, który skredytuje zakup samochodu dla firmy, nawet jeśli wniosek złożymy w pierwszym dniu rozpoczęcia swojej działalności. Maksymalna wysokość kredytu zależy od negocjacji z bankiem, jednak można ubiegać się nawet o kwotę stanowiącą 135 proc. wartości pojazdu. W całej procedurze kredytowej nie będzie trzeba się martwić o zaświadczenia z ZUS i US, a kredytowanie może objąć również pojazdy poleasingowe oraz specjalistyczne. Profil działalności firmy i jej potrzeby nie powinny być żadną barierą.

Nie można jednak zapominać o zabezpieczeniach, które zawsze będą wymagane w przypadku firm z nieudokumentowaną historią, a w zasadzie z brakiem historii. W przypadku Idea Banku i kredytu samochodowego, tradycyjnie zabezpieczeniem będzie kredytowany pojazd. Inne rodzaje kredytów mogą jednak wymagać zupełnie innych zabezpieczeń.