Dotacje z PUP na założenie firmy: najczęstsze błędy we wnioskach

Dotacje-z-PUP-na-założenie-firmy:-najczęstsze-błędy-we-wnioskach

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP mogą już składać wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, które przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy. Nie każdemu jednak udaje się uzyskać potrzebne pieniądze. Jakie błędy najczęściej popełniają wnioskujący w PUP o dofinansowanie?

Obecnie dotacja z urzędu pracy, jaką można uzyskać na założenie własnej firmy, to maksymalnie 23 129,28 zł. PUP na rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ma 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów przez zainteresowanego pomocą. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie umowy.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja jest wypłacana bezrobotnemu w jednorazowej transzy. Uzyskane środki mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Dzięki dotacji bezrobotny może sfinansować np. zakup laptopa lub innego sprzętu biurowego potrzebnego przy prowadzeniu działalności. Środki te nie mogą być jednak przeznaczone na opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp.

Bezrobotny planujący podjąć działalność gospodarczą powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy.

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku bezrobotny powinien określić:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą planuje podjąć,
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione, a także źródła ich finansowania,
 • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji, np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Błędy we wnioskach

Najczęściej występujące we wnioskach o dotacje błędy to:

 • brak wyboru formy zabezpieczenia,
 • brak dokumentu potwierdzającego numer rachunku bankowego,
 • brak dokumentów potwierdzających nawiązanie współpracy z przyszłymi dostawcami, kontrahentami, odbiorcami i podwykonawcami,
 • brak ofert handlowych do planowanych zakupów,
 • nieuwierzytelnienie załączonych do wniosku dokumentów.

Nie zapomnij o oświadczeniach!

Do wniosku o dofinansowanie z PUP należy jeszcze dołączyć oświadczenia:

 • o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację,
 • o niepodejmowaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • o rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.